Groep 7-8

Aanmelden op het Via Nova College

De aanmelding op het Via Nova College verloopt altijd via de basisschool. De basisschool meldt uw kind digitaal, middels onderwijstransparant (OT), aan op het Via Nova College. Het Via Nova College volgt, zoals afgesproken met alle middelbare scholen in Utrecht, de POVO-procedure. De POVO-procedure, en alle overige informatie over aanmelden en toelating, kunt u terugvinden op de website van Samenwerkingsverband Utrecht: http://www.sterkvo.nl/povo

Op de site van Sterk VO staat het volgende onder de vermelding van POVO Procedure Utrecht (onder punt 3)

 

3.3 Bij overaanmelding wordt geloot

Als er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen op het onderwijsniveau waarvoor leerlingen zich hebben aangemeld, dan wordt er onder alle leerlingen die voor dat onderwijsniveau toelaatbaar zijn geloot. Dit wordt bekend als de scholen voor voortgezet onderwijs alle aanmeldingen hebben behandeld, leerlingen die niet toelaatbaar zijn hebben afgewezen en toelaatbare leerlingen op wie de voorrangsregels van oepassing zijn, hebben geplaatst. Bij overaanmelding in de eerste ronde hebben de volgende leerlingen voorrang:

1. Leerlingen die wonen in de gemeente Utrecht10. Dit geldt voor alle Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van de categorale gymnasia die een regionale functie hebben. Op de categorale gymnasia wordt in de eerste ronde geloot onder het totaal aantal toelaatbare leerlingen voor dat onderwijsniveau zonder onderscheid te maken tussen leerlingen die wonen in de gemeente Utrecht of in de regio.

2. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Zij kunnen van een school voor voortgezet onderwijs vrijstelling van loting krijgen. Het Loket Passend Onderwijs wordt hierover door de school geïnformeerd.

3. Leerlingen die een broer of zus hebben die in het huidige schooljaar onderwijs volgt op de school van aanmelding.