Absenties en Verlof

Het is belangrijk dat leerlingen niet ongeoorloofd absent zijn. Voor de duidelijkheid hebben wij in een overzicht aangeven hoe u als ouder/verzorger dient te handelen bij afwezigheid van uw zoon en/of dochter. 

Ziek melden

Op elke ziektedag voor 8.15 uur naar school bellen 030-6702500
Protocol ziekteverzuim VNC 

Absentiebriefje Via Nova College

Altijd voorafgaand aan bezoek. In principe buiten schooltijd en nooit tijdens toetsen.
Absentiebriefje, voor afspraken die niet buiten schooltijd gepland kunnen worden

Bijzonder (vakantie) verlof, aanvraag

Altijd ingevuld en ondertekend door ouder/verzorgers. Uiterlijk één week voor de betreffende verlofdatum ingeleverd bij schooldirectie.
Aanvraagformulier bijzonder verlof (maximaal 10 werkdagen)  

Recht op 'vrijstelling' of kort verlof

Uiterlijk twee dagen voor de betreffende verlofdatum inleveren bij de schooldirectie.
Recht op 'vrijstelling geregeld schoolbezoek' of 'verlof'

Examen auto/scooter*

Uiterlijk twee weken voor de betreffende verlofdatum inleveren bij de schooldirectie.

*Een praktijkexamen voor auto of scooter wordt altijd in overleg afgesproken met de rijschool. Informeer of deze het tijdstip van het examen zoveel mogelijk buiten schooltijd kan plannen. Een theorie-examen voor auto of scooter kan online aangevraagd worden. Plan dit examen buiten schooluren.

De leerplichtambtenaar op school

De leerplichtambtenaar is minimaal 5X per jaar op school voor het preventie leerplichtspreekuur. Hier wordt beginnend verzuim en/of meerdere keren te laat komen behandeld. De gespreken hebben een informatief en waarschuwend karakter waarmee het Regionaal Bureau Leerplicht wil voorkomen dat af en toe spijbelen uitmondt in meer verzuim.

Wanneer is verlof toegestaan

Ouders/verzorgers van leerlingen die worden aangemeld voor het spreekuur worden door de team leider of de verzuimcoördinator op de hoogte gesteld van de aanmelding bij de leerplichtambtenaar en tevens geïnformeerd op welk tijdstip hun zoon of dochter wordt verwacht. De gesprekken duren ongeveer een kwartier en worden gehouden onder schooltijd. Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers daarbij aanwezig zijn, dan is dat mogelijk. De leerplichtambtenaar koppelt het resultaat van het gesprek middels een brief terug naar de team leider en de ouders/verzorgers.
Iedereen naar school

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing van de school inzake het niet verlenen van verlof kan beroep worden aangetekend bij de bezwarencommissie leerplichtzaken van de gemeente waarin het betrokken gezin woont (voor verlofaanvragen langer dan 10 schooldagen) of bij of bij de schoolleiding (voor verlofaanvragen van 10 dagen of korter).

Bovendien bestaat de mogelijkheid om in samenhang met indiening van het beroepschrift de President van Arrondissementsrechtbank (sector Bestuursrecht) om schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening te verzoeken.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dhr. Rody Figueroa Quijano (Verzuimcoördinator)

Hij is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 14.00uur of per email via:  rfigueroa@vianovacollege.nl