Groep 7-8

Aanmelden op het Via Nova College

De aanmelding op het Via Nova College verloopt altijd via de basisschool. De basisschool meldt uw kind digitaal, middels onderwijstransparant (OT), aan op het Via Nova College. Het Via Nova College volgt, zoals afgesproken met alle middelbare scholen in Utrecht, de POVO-procedure. De POVO-procedure, en alle overige informatie over aanmelden en toelating, kunt u terugvinden op de website van Samenwerkingsverband Utrecht: http://www.sterkvo.nl/povo

Op de site van Sterk VO staat het volgende onder de vermelding van POVO Procedure Utrecht (onder punt 3)

 

3.3 Bij overaanmelding wordt geloot

Als er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen

op het onderwijsniveau waarvoor leerlingen zich hebben

aangemeld, dan wordt er onder alle leerlingen die voor dat

onderwijsniveau toelaatbaar zijn geloot. Dit wordt bekend

als de scholen voor voortgezet onderwijs alle aanmeldingen

hebben behandeld, leerlingen die niet toelaatbaar zijn

hebben afgewezen en toelaatbare leerlingen op wie de

voorrangsregels van toepassing zijn, hebben geplaatst.

Bij overaanmelding in de eerste ronde hebben de volgende

leerlingen voorrang:

1. Leerlingen die wonen in de gemeente Utrecht10.

Dit geldt voor alle Utrechtse scholen voor voortgezet

onderwijs, met uitzondering van de categorale

gymnasia die een regionale functie hebben. Op de

categorale gymnasia wordt in de eerste ronde geloot

onder het totaal aantal toelaatbare leerlingen voor dat

onderwijsniveau zonder onderscheid te maken tussen

leerlingen die wonen in de gemeente Utrecht of in de

regio.

2. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Zij kunnen van een school voor voortgezet

onderwijs vrijstelling van loting krijgen. Het Loket

Passend Onderwijs wordt hierover door de school

geïnformeerd.

3. Leerlingen die een broer of zus hebben die in het

huidige schooljaar onderwijs volgt op de school van

aanmelding. 

 

 

Overzicht maximaal beschikbare plaatsen schooljaar 2016 – 2017

Onderwijsniveau:

vmbo

Naam school:

Via Nova College

Historie Broertjes-Zusjes

 (Beschikbaar niveau op deze school)

Maximaal aantal beschikbare plaatsen in leerjaar 1
2016-2017

Het percentage broertjes-zusjes dat zich jaarlijks aanmeldt fluctueert. Het weergegeven percentage broertjes-zusjes is berekend over de afgelopen twee schooljaren.

BBL

72

6,43

KBL

72

2,13

GL/TL

30

3,38

HAVO

-

-

VWO

-

-

 

Als in de eerste aanmeldingsronde voor één van de drie groepen (leerlingen met een bbl-, kbl- of met een GL/TL-advies) nog plaatsen over zijn, zullen deze worden opgevuld met leerlingen uit de andere groep die zich eveneens in de eerste ronde hebben aangemeld.